So'rov

500 so'mdan 1000 so'mgacha
1000 so'mdan 2000 so'mgacha
2000 so'mdan 3000 so'mgacha
Umuman sotib olmayman


Kalendar
«    Yanvar 2018    »
DuSeChPaJuShYa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Мавзунинг долзарблиги: Бизни қуршаган дунёнинг муҳим хусусияти – Коинотда ва унинг барча таркибий қисмларида юз берадиган тинимсиз ўзгаришлардир. Aна шу узгаришларни туги бахолаш ва улар хакида тугри тасавур килиш мухим ахамиятга ега

Ko'rishlar: 2976
mart
27
INSON VA JAMIYaT BORLIg'I
Reyting:
Kategoriya: Referat

Мавзунинг долзарблиги: Инсоният билишининг кўп асрлик тарихи шуни кўрсатадики, инсон ҳам, жамият ҳам кўп қиррали, мураккаб феноменлар бўлиб, улар ҳақида умумназарий, сиёсий – ижтимоий, маънавий – ахлоқий қарашларни шакллантириш ижтимоий – маданий жараёнлар хусусида якдил фикр юритишда муҳим аҳамият касб этади.

Ko'rishlar: 5051

Субстанция ғояси. Қадимги фалсафада вужудга келган борлиқни талқин қилишга нисбатан ўзгача ёндашув “ҳақиқий борлиқ”ни бирон-бир умумий асосда, биринчи манбада, дунё мавжуд ҳамма нарсаларнинг биринчи сабабида излашни назарда тутади. Гегель таъбири билан айтганда, бу ерда гап дунёнинг умумий асосини белгиловчи бирон-бир нарсанинг “мавжуд борлиғи” ҳақида боради. Мазкур талқин дунёнинг ягоналиги ҳақидаги тасаввур билан боғлиқ бўлиб, у дунёда мавжуд бўлган барча нарсалар борлиққа эга эканлиги билангина эмас, балки мавжуд барча нарсалар ягона асосдан келиб чиқиши ва ҳар қандай нарсага муқаррар тарзда хос бўлган айрим умумий, универсал хоссалар билан тавсифланиши билан ҳам белгиланади.

Ko'rishlar: 2256
mart
27
БИОСФЕРА ВА ИНСОН БИРЛИГИ
Reyting:
Kategoriya: Referat

Мавзунинг долзарблиги: Тўхтовсиз ривожланиб, такомиллашиб, келаётган инсоният жамияти бугунги кунга келиб ўзининг эҳтиёжлари учун, бутун ер шарини ўзлаштиришга ҳаракат қилмоқда, ва бунинг натижаси ўлароқ ер шаридаги табиий жараёнларга, ер шарининг ўз-ўзини тиклаш жараёнларига путур етмоқда, бунинг натижасида ернинг табиий ривожланиши ва тикланиши жараёни биосфера жараёнларига зарар етмоқда буниг натижасида биосфера жараёни ўз ўрнини инсон тафаккури маҳсули бўлган, бошқариладиган ривожланиш шакли бўлмиш ноосферага бўшатиб беришга мажбур бўлмоқда.

Ko'rishlar: 3415
mart
27
Yunon falsafasida borliq muammosi
Reyting:
Kategoriya: Referat

Мавзунинг долзарблиги: Кенг маьнодаги фалсафани барча цивилизацияларда учратиш мумкин. Бироқ уларни қадимги Хитой, Ҳиндистон ва Греция каби айрим ўлкаларда фалсафа кўпроқ бир тизимли тарзда ривож топган. Айниқса Грек фалсафасининг фундаментал қоидалари табиатда ва жамиятда намоён бўладиган уйғунлик ва тартибот ғояларидан иборат бўлиб уларни ўрганиш ва таҳлил қилиш фалсафий фикрлаш учун асос вазифасини ўтайди.

Ko'rishlar: 2280
mart
27
Aniqmas integralni hisoblash usullari
Reyting:
Kategoriya: Referat
Ko'rishlar: 4448
mart
27
O'ZBEKISTONNING MEhNAT SALOhIYaTI
Reyting:
Kategoriya: Referat

Моддий неъматларни ва хизматларни узлуксиз кенгайтирилган тарзда такрор ишлаб чиқариш ижтимоий-иқтисодий тараққиёт талабидир. Жамият аъзолари ўзларининг жисмоний, ақлий, маънавий имкониятлари билан меҳнат воситалаига таъсир ўтказиб моддий ва номоддий бойликларни яратадилар. Меҳнат – бу кенг тушунча бўлиб, ундан иқтисодчилар кишиларнинг товар ва хизматларни ишлаб чиқаришда қўлланадиган барча жисмоний ва ақлий қобилиятларини ифодалашда фойдаланадилар. Умуман олганда масалан, сотувчилар, ўқитувчилар, футболчилар, деҳқонлар ва бошқалар томонидан бажариладиган ишларнинг ҳаммасини - "меҳнат" деган умумий тушунча билан ифодаланади. Меҳнат - бу инсон хаётининг доимий ва табиий шартидир.

Ko'rishlar: 2440

Меҳнат фаолиятининг мақсади бирор натижага эришиш, масалан, маҳсулот ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатишдан иборатдир. Ҳар қандай ходим ёки уларнинг гуруҳи учун натижа самарадорлиги, яъни вақт бирлиги – соат, кун, йил мобайнида ишлаб чиқарилган маҳсулот, кўрсатилган хизмат миқдори муҳим аҳамиятга эга. Бу натижа қанчалик юқори бўлса, унинг бирлигига сарфланган харажат, шу жумладан, хона, бино учун ижара ҳақи электр қувватидан фойдаланиш ҳақи ва шу кабилар шунчалик камроқ бўлади. Бинобарин, меҳнат унумдорлиги юқори, маҳсулот ҳажми кўпроқ бўлса, унинг харажатлари камроқ бўлади. Меҳнат самарадорлиги маҳсулдорлиги меҳнат кўрсаткичи билан ўлчанади.

Ko'rishlar: 5870

Die ersten Phonetiker waren:

1.Westsemiten(Syrien), die um das Jahr 1500 v.Chr Konsonantenschrift erfanden

2.Griechen, die daraus die aus Vokalen und Konsonanten bestehende Buchstaben- schrift entwickelten

3.Inder, die die Aussprache des Sanskrit durch ihre Grammatiker beschreibten

4.In Griechenland beschreibten Hippokrates, Aristotels, Galen die Sprechorgane und  ihre Funktion (Vokal, Konsonant, Sprachmelodie)

5.Mittelalter: Leonardo da Vinci (Abbildung des Kehlkopfs)  John Wallis, Christopher Cooper (Sprachlauten)  Charles Butler (Sprachmelodie)  Joshua Steele (Intonation und Rhythmus)

6.Im 19.Jahrhunder begannen die Physiologen und die Physiker sich um die Lautphysiologie und die Lautakustik zu bemuehen:   E.W.Bruecke (Grundzuege der Physiologie und Systematik der Sprachlaute)  C.L.Merkel (Anatomie und Physiologie des menschlichen Stimm- und Sprachorgans)

Ko'rishlar: 1858

Sprache: Deutsch
Autor: Georg Heike
Titel: Phonologie
Verlag: Sammlung Metzler Bd 104
Erscheinungsjahr: 1972
Seiten: 80

Ko'rishlar: 1869
1 2 3 4 5